Back

ⓘ Eesti dokumendid - Pagulase reisidokument, Eesti, Eesti Akrediteerimiskeskus, Isikutunnistus, Liv-, est- und kurländisches Urkundenbuch, Dokument, Nurgakivi ..
                                               

Pagulase reisidokument (Eesti)

Pagulase reisidokument on Eestis Politsei- ja Piirivalveameti väljaantav dokument pagulasele, et pagulane saaks ületada riigipiiri.

                                               

Eesti Akrediteerimiskeskus

Eesti Akrediteerimiskeskus on Eesti Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi sihtasutus, mis asutati 1999. Akrediteerimiskeskuse ülesannete seas on Eesti laborite ja vastuvushindamisasutuste akrediteerimine ning Eesti esindamine rahvusvahelises akrediteerimisalases koostöös. Enne Akrediteerimiskeskuse loomist viis aastatel 1993–2000 akrediteerimist läbi Eesti Standardiamet.

                                               

Isikutunnistus

Isikutunnistus väljastatakse Eesti kodanikule, Eestis püsivalt viibivale elavale välismaalasele, kellel on kehtiv elamisluba või elamisõigus. Isikutunnistusele kantakse digitaalset tuvastamist võimaldav sertifikaat ning digitaalset allkirjastamist võimaldav sertifikaat. 21. sajandi alguses on Eestis isikutunnistusena kasutusel ID-kaart. Eestis välja antavad isikut tõendavad dokumendid: Mobiil-ID pagulase reisidokument Eesti kodaniku pass digitaalne isikutunnistus ehk digi-ID välismaalase pass meremehe teenistusraamat ja meresõidutunnistus elamisloakaart Eesti kodaniku isikutunnistus ehk ID ...

                                               

Liv-, est- und kurländisches Urkundenbuch

Liv-, est- und kurländisches Urkundenbuch on aastail 1853–1914 ja uuesti alates 2018. aastast välja antav Vana-Liivimaa allikapublikatsioon. Ürikuteraamatu väljaandmise algataja ja esimese kuue köite väljaandja oli Friedrich Georg von Bunge, need sisaldavad peale originaaltekstide veel saksakeelseid regeste ka dokumentide kohta, mille algtekst pole säilinud. Esimesed kuus köidet on trükitud Heinrich Laakmanni trükikojas Tartus. Raamatu väljaandmine katkes Esimese maailmasõja puhkemise tõttu. Esimese jao 13. köide ilmus 2018. aastal Kölnis. Raamatu köidetest on hiljem tehtud kordustrükke. A ...

                                               

Dokument

Dokument on teabekandjale jäädvustatud teabe tervik, mis on loodud või saadud isiku tegevuse käigus ning mille sisu, vorm ja struktuur on küllaldane faktide või tegevuse tõestamiseks. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/98/EÜ punkt 11 järgi on dokument mis tahes tegevuse, faktide või andmete väljendus või nende tegevuste, faktide või andmete kogum, olenemata andmekandjast paberile kirjutatud või elektroonilises vormis või heli-, visuaal- või audiovisuaalsalvestisena säilitatav, mis on avaliku sektori asutuste valduses. Arhiiviseadus § 2, lg.1 Vaata ka dokumendi tähendust elektroo ...

                                               

Ülo Niinemets

Ülo Niinemets on akadeemik ja Eesti Maaülikooli professor taimefüsioloogia alal. Ta õppis aastail 1986–1988 Tartu 5. Keskkoolis ja 1988–1992 Tartu Ülikoolis bioloogia erialal kitsam eriala ökofüsioloogia, kus tema juhendajad olid Kalevi Kull ja Olevi Kull. Ta on Keskkonnamuutustele kohanemise tippkeskuse juht. Aastal 2012 sai ta Euroopa Teadusuuringute Nõukogu inglise European Research Council tippteadlase grandi taimede ja kliima omavaheliste seoste uurimiseks. Professor Ülo Niinemetsale grandi toonud erakordselt ambitsioonika projekti Stressitingimustes indutseeritud lenduvad ühendid bio ...

                                               

Nurgakivi

Nurgakivi on tavaliselt hoone välisseinas olev sümboolne kivi, mida peetakse hoone esimeseks kiviks ja kuhu võidakse panna hoone ehituse kohta käivad jm dokumendid.

                                               

Deklaratsioon Eesti NSV suveräänsusest

Deklaratsioon Eesti NSV suveräänsusest on 16. novembril 1988 Eesti NSV Ülemnõukogu otsusega vastu võetud dokument, millega Eesti NSV Ülemnõukogu deklareeris oma seaduste ülimuslikkust Eesti NSV territooriumil. Ühtlasi võttis Ülemnõukogu vastu sellekohase põhiseaduse muudatuse Eesti NSV õigusaktide ülimuslikkusest NSV Liidu seaduste suhtes. Samal päeval võttis Eesti NSV Ülemnõukogu vastu ka Resolutsiooni liidulepingust. Deklaratsiooni kohaselt kuulub Eesti NSV-le tema kõrgeimate võimu-, valitsemis- ja kohtuorganite näol kõrgeim võim oma territooriumil, Eesti NSV suveräänsus on terviklik ja ...

                                               

Eesti ID-kaart

Eesti ID-kaart on esmane isikut tõendav dokument ehk isikutunnistus Eesti Vabariigis. ID-kaart on kiipkaart, mida antakse välja alates 2002. aastast. ID-kaardiga teostatavad olulisemad elektroonilised toimingud on isikutuvastus ja digitaalallkirjastamine. Igal Eestis püsivalt viibival/elaval vähemalt 15-aastasel Eesti kodanikul peab olema ID-kaart. Eesti kodanik saab ID-kaardiga reisida Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riikides ning Šveitsis. Hädaolukorra seaduse kohaselt on ID-kaardiga autentimine ja digiallkirjastamine elutähtis teenus. ID-kaardi peamine info- ja abikanal on ve ...

                                               

Eesti kubermangu administratiivse valitsuse ja kohaliku omavalitsuse ajutise korra kohta

Eestimaa kubermangu administratiivse juhtimise ja kohaliku omavalitsuse ajutise korra kohta oli Vene Ajutise Valitsuse 12. aprillil 1917 vastuvõetud määrus, mis muutis Eestimaa ja Liivimaa kubermangu piire ning uuendas senist valitsemiskorda Eestimaa kubermangus andes viimasele suhtelise autonoomia võrreldes varasema olukorra ja Vene riigi teiste piirkondadega, muu hulgas anti Eestimaa alal elavatele naistele esimest korda valimisõigus.

                                               

Eesti pass

Eesti kodaniku pass on Eesti kodanikele väljaantav pass, mida saab kasutada reisidokumendina ja Eesti kodakondsuse kinnitamiseks/tõendamiseks. Eesti kodaniku passe väljastab Eesti Politsei- ja Piirivalveameti PPA Kodakondsus- ja Migratsiooniosakond. Eesti kodaniku passe on alates 1991. aastast välja antud nelja liiki: sinikaaneline pass, mille kolmandale leheküljele kanti isikuandmed. Foto ja allkiri skanniti ja trükiti otse passi. Samuti lisati passi omaniku foto kujund vesipildina; sinikaaneline pass, sama nagu eelmine, lisatud oli masinloetav kood ja pildi alumisse parempoolsesse nurka ...

                                               

Eesti reisidokumendid

Eesti reisidokumendid on Eesti Kodakondsus- ja Migratsiooniameti väljastavad reisidokumendid Eesti kodanikele ja Eestis elavatele välismaalastele. Eesti kodanike reisidokumendid on järgmised: tagasipöördumistunnistus. meremehe teenistusraamat ID-kaart Euroopa Liidu piirides diplomaatiline pass Eesti kodaniku pass Eesti Vabariigi poolt välismaalastele väljastatavad reisidokumendid on järgmised: pagulase reisidokument ajutine reisidokument meresõidutunnistus Eesti Vabariiki tagasipöördumise luba. ID-kaart Euroopa Liidu kodanikele välismaalase pass

                                               

Eesti Vabariigi kodaniku isikutunnistus (1991)

Eesti Vabariigi kodaniku isikutunnistus oli Eesti Vabariigi kodaniku isikutunnistus, mille kasutuselevõtt otsustati 16. märtsil 1991 Eesti Kongressi IV istungjärgul Tallinnas.Üleminekuaja valitsuse arvates hakkas dokument kehtima Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi otsusega 21. novembrist 1991 ja kaotas kehtivuse 8. aprillil 1992. Isikutunnistused trükiti Kanadas ja Soomes ja neid hakati kodanikele väljastama septembris 1991. Kokku väljastati üle 50 000 isikutunnistuse. Isikutunnistus sai oma hüüdnime rahvaalgatuse korras valitud Eesti kodanike esinduskogu Eesti Kongressi täidesaatva o ...

                                               

Eestimaa rüütliõigus

Eestimaa rüütliõigus oli kuuest raamatust koosnev õigustekst, mille kodifitseeris 1650. aastal Tallinna linnusekohtu assessor Philipp Crusius. Dokument omas reaalset seadusjõudu ainult Eestimaa hertsogkonnas, mis hõlmas kogu tänapäeva Põhja-Eestit ja Hiiumaad ning piirnes lõunas Liivimaa hertsogkonnaga ja idas Rootsi Ingerimaaga.

                                               

Manifest kõigile Eestimaa rahvastele

Manifest kõigile Eestimaa rahvastele on Eesti Maapäeva Vanematenõukogu koostatud ja 21. veebruaril 1918 vastu võetud Eesti Vabariigi iseseisvusmanifest. Dokument trükiti esimest korda Eesti Maarahva Liidu Pärnu Maakonna-Komitee esimehe August Jürmanni tellimisel. Aleksander Jürvetsoni trükikojas korraldas manifesti ladumist ja trükkimist Aleksander Jürvetsoni naine Maria Jürvetson. Manifest kleebiti Pärnus kiires korras üles. Manifesti esimene avalik ettelugemine toimus 23. veebruaril 1918 kell kaheksa õhtul Pärnus Endla teatri rõdult. Manifesti luges linnakodanikele ja Eesti pataljoni sõd ...

                                               

Uimastitarvitamise vähendamise poliitika valge raamat

Uimastitarvitamise vähendamise poliitika valge raamat valmis Uimastiennetuse valitsuskomisjoni tellimusel 2014. aasta alguses. See dokument on aluseks tegevussuundadele narkootikumide kättesaadavuse piiramisel, tarvitamise vältimisel ja sõltlaste ravimisel. Dokument paneb paika Eesti uimastipoliitika kolm peamist suunda: kättesaadavuse vähendamine, tarvitamise alustamise ennetamine ning sõltlaste abistamine.

                                               

Eesti Lastearstide Selts

Eesti Lastearstide Selts on Eesti selts, mis ühendab arste ja teisi laste tervishoiuga kokku puutuvaid inimesi ja juriidilisi isikuid. Põhikirja järgi on seltsi eesmärkide seas: tihendada lastearstide omavahelist suhtlemist; teavitada avalikkust laste terviseprobleemidest, lastehaigustest ja nende vältimisviisidest; kontrollida elanikkonnale osutatava pediaatrilise abi kvaliteeti". "süsteemipäraselt edendada lastearstide erialaseid teadmisi;

                                               

Jungingeni armukiri

Jungingeni armukiri oli 13. juulil 1397 Saksa ordu kõrgmeistri Konrad von Jungingeni poolt välja antud akt, mille järgi said Harju-Viru vasallid oma mõisaid pärandada viienda põlveni.

                                               

Kaitseväeteenistuse tunnistus

Kaitseväeteenistuse tunnistus on tähtajatu dokument, mis tõendab kaitseväelase või reservväelase isikut, tema kaitseväelist eriala, sõjaväelist auastet ja teenistuskäiku.

                                               

Meremehe teenistusraamat

Meremehe teenistusraamat on rahvusvaheliselt tunnustatud reisidokument, mida antakse Eesti meremeestele. Dokumenti annab välja Eesti Kodakondsus- ja Migratsiooniamet või välismaal asuv vastava õiguse saanud asutus. Teenistusraamat kehtib ka isikut tõendava dokumendina.

                                               

Tartu Agenda 21

Tartu Agenda 21 on Tartu jätkusuutliku arengu edendamise strateegia ja tegevuskava, mis on koostatud kui üks Kohalik Agenda 21. Agenda tegemist alustati 1994. Agenda koostamist korraldas ja rahastas Tartu Linnavalitsuse Linnaplaneerimise osakond ja agenda sai valmis 1999. Agenda toimetuskolleegiumisse kuulusid Toomas Frey kolleegiumi esimees, Aleksander Maasik, Ülo Mander, Uku Alakivi.

Välismaalase pass
                                               

Välismaalase pass

Välismaalase pass on isikut tõendav dokument ja ühtlasi ka reisidokument, mida Eesti Kodakondsus- ja Migratsiooniamet annab välja välismaalasele. Väljaandmise tingimusteks on, et tal on kehtiv Eesti elamisluba või elamisõigus Eestis, ning kui on tõendatud, et tal puudub välisriigi reisidokument ja tal ei ole võimalik seda saada.