Back

ⓘ Eesti ühiskond - Saksa Liitvabariigis, Avatud ühiskond, Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, Avatud maailmaühiskond, Hamburgi Eesti Kool, Eesti ökoloogiakonverents ..
                                               

Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis

Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis on Saksamaal elavaid väliseestlasi ühendav organisatsioon. EÜSLi asutasid eestlastest sõjapõgenikud 16. märtsil 1952 Augsburgis. Asutamise ajal oli EÜSLi tegevus suunatud eesti kultuuri alalhoidmisele paguluses ja selle edasikandmisele järeltulijatele. Selleks moodustati tantsukollektiive, laulukoore, korraldati laulupidusid, tegutses mitu kooli. EÜSL annab 1945. aastast välja ajalehte Eesti Rada. Pärast Eesti taasiseseisvumist on EÜSL jätkanud eesti kultuuri edendamist Saksamaal. Praegu on EÜSLis üle 400 liikme. Kõige aktiivsemad eestlaste rahvuskoondis ...

                                               

Avatud ühiskond

Avatud ühiskond on tuntud kui filosoof Karl Raimund Popperi ühiskonnafilosoofia mõiste. Mõistet on enne Popperit kasutanud prantsuse filosoof Henri Bergson, kellelt Popper selle mõiste väidetavalt üle on võtnud. Avatud ühiskonnale vastandub suletud ühiskond, mille sisu üle on palju vaieldud. On vaid selge, et paljud avatud ühiskonna vastased end sellistena ei näe. Mõned aga siiski - nt. konservatiivne revolutsioon on mõttevoole, mille mitmed esindajad on käsitlenud end avatud ühiskonna vaenlastena eelkõige Armin Mohler.

                                               

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu on aastal 1954 USAs asutatud väliseestlaste organisatsioon. ÜEKNi loodi selleks, et ühendada eesti kogukondi välismaal ja aidata ülemaailmset koordineerimist Eesti taasiseseisvumiseks. ÜEKNi asutamisel mängisid pearolli kolm katusorganisatsiooni: Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides, Eestlaste Kesknõukogu Kanadas ja Rootsi Eestlaste Liit.

                                               

Avatud maailmaühiskond

Avatud maailmaühiskond ehk globaalne avatud ühiskond on George Sorosi arendatud universaalne idee abstraktsest, kogu maailma hõlmavast ja globaalse kapitalistliku süsteemiga harmoneeruvast ühiskonnast. Sellises ühiskonnas austatakse indiviidi vajadusi, samas tunnistades, et need vajadused ei ole rahuldatud, ja ei luba egaa püüagi neid täielikult rahuldada, sest seda ei suudaks ükski ühiskonnakorralduse vorm. Sellest tulenevalt ei saa Sorosi arvates pidada mõistlikuks ka globaalset riiki, mis oleks globaalse ühiskonna idee liiga kaugele ja liiga kõrge lõplikkusastmeni arendamine, millest pe ...

                                               

Hamburgi Eesti Kool

Hamburgi Eesti Kool on eesti kool Hamburgis. Eesti Kool võtab vastu õpilasi, kelle üheks koduseks keeleks on eesti keel. Kooli põhieesmärgiks on laste eesti keele oskuse arendamine. Õppetöö toimub eesti keeles. Hamburgi Eesti Kool avas uksed 2005. aasta juunis Kristuskirche koguduse lasteaia ja pikapäevarühma ruumides. Algusaastal oli koolis 22 õpilast ja 3 õpetajat. Kool tegutses algul organisatsiooni Eesti Ühiskond Saksamaa Liitvabariigis kooliprojektina, alates novembrist 2006 on kool EÜSLi allorganisatsioon. 2006. aasta sügisest tegutseb kool Soome Meremeestekiriku ruumides. Seitsme aa ...

                                               

Eesti ökoloogiakonverents

Eesti ökoloogiakonverentsid on Eesti Ökoloogiakogu ja EcolChangei korraldatavad ökoloogiaalased konverentsid Eestis. Neid on korraldatud enamasti 3-aastase sammuga vahel ka harvem. Vahepealseil aastail on peetud Eesti ökoloogiapäeva.

                                               

Rolf Jensen

Rolf Jensen on taani futuroloog. 1984. aastal asus ta tööle Kopenhaageni Tuleviku-uuringute Instituudis ning 1988. aastast kuni 31. märtsini 2001 oli selle instituudi direktor. Ta on nõustanud paljusid ettevõtteid ja riigiasutusi. Näiteks on ta koolitanud selliste firmade nagu Nordea, Peugeot ja Carat ning ka Soome tulevikukeskuse ja Brasiilia turismiministeeriumi töötajaid. Jensen kuulub Euroopa Tulevikukonverentsi Juhatuse Nõukogu nõunike hulka. Ta on kirjutanud mitu tulevikuühiskonda kirjeldavat raamatut. 2000. aastal ilmus eesti keeles tema "Unelmate ühiskond".

                                               

Eesti Lastefond

SA Eesti Lastefond on 12. veebruaril 1988 rajatud sihtasutus, vanim järjepidevalt lastekaitsega tegelev organisatsioon Eestis. Eesti Lastefondi eesmärk on arendada lastekaitset, kujundada Eestis lastesõbralik ühiskond ning aidata kaasa ÜRO lapse õiguste konventsiooni rakendamisele. Fondi juurest on saanud alguse mitmed teisedki lastekaitsega tegelevad mittetulundusühingud, näiteks puuetega laste vanemate ühendused, Eesti Logopeedide Liit ja Vanalinna Hariduskolleegium. ELF-i juhib nõukogu, mille esimees on Põhja-Eesti Regionaalhaigla haiglate võrgustumise projektijuht Meelis Roosimägi. Fon ...

                                               

Säästev Eesti 21

Säästev Eesti 21 ehk Eesti agenda 21 on Eesti jätkusuutliku arengu riiklik strateegia kuni 2030. aastani. SE 21 on säästva arengu pikaajaline raamdokument, mis kiideti Riigikogus heaks 14. septembril 2005. Strateegia väljatöötamisel tegid koostööd erinevate valdkondade teadlased ja mitmed huvirühmad. SE 21 ei ole suunatud üksnes keskkonnakaitselistele ja ökoloogilistele aspektidele, vaid on kogu Eesti ühiskonnaelu haarav arengukava. SE 21 põhimõtteks on ühendada globaalsest konkurentsist tulenevad edukuse nõuded säästva arengu põhimõtete ja Eesti traditsiooniliste väärtuste säilitamisega.

                                               

Raimund Hagelberg

1946. aastal lõpetas ta Tallinna Reaalkooli ning 1950. aastal Tallinna Polütehnilise Instituudi majandusteaduskonna, millele järgnes samas aspirantuur. 1954. aastal kaitses ta kandidaadi- ja 1967. aastal doktoritöö, mis mõlemad käsitlesid panganduse ja majandusanalüüsi probleeme. Aastatel 1953–1954 oli ta Teaduste Akadeemia Majanduse Instituudi nooremteadur, 1954–1982 Tartu Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna vanemõpetaja, dotsent ja professor. Alates 1995. aastast oli Raimund Hagelberg Tartu Ülikooli emeriitprofessor. 1981. aastal valiti ta Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks majandustead ...

                                               

1972

29. detsember – päästeti 13. oktoobril Andides toimunud lennuõnnetuse 16 ohvrit. Hiljem selgus, et nad jäid ellu tänu surnud kaaslaste söömisele. 7. detsember – Apollo 17 startis Kennedy Kosmosekeskusest Apollo programmi viimasele mehitatud Kuu- missioonile.

                                               

Eesti Rahvamajade Ühing

Eesti Rahvamajade Ühing on Eesti mittetulundusühing, mis tegeleb rahvamajadega seotuga. Ühing loodi aprillis 2006. Ühingu juhatuse esimees on Ülle Välimäe.

                                               

Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring

Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring on Kultuuriministeeriumi tellitav lõimumisvaldkonna sõltumatu süvauuring. Integratsiooni monitooringuid korraldatakse üle Eesti alates 2000. aastast. Sihtrühmad, keda monitooringu raames küsitletakse on eestlased, eesti keelest erineva emakeelega püsielanikud ning alates 2017. aastast uussisserändajad. Monitooringu peamised uurimisvaldkonnad, mis puudutavad eri rahvusest inimeste elu Eestis, on haridus, tööturg, meedia, vähemusrahvuste ja etniliste gruppide keel ja kultuur, võrdne kohtlemine, kodakondsus, keeleõpe ja uussisserändajate kohanemine. ...

                                               

Eestis kadunud isikud

Eestis kadunud isikud on Eestis teadmata kadunuks jäänud inimesed, kelle elusoleku ega surma kinnituseks pole leitud piisavalt tõendeid. Mitmeid kaotsi läinud inimesi on tulemusteta otsitud taga aastaid. Igal aastal jääb Eestis kadunuks kuni 20 inimest. Suurem jagu juhtumitest on Tallinnas ja Harjumaal, kus aastas kuulutatakse kadunuks 50–60 inimest Eestis kokku umbes 200 juhtumit aastas, neist 85 protsenti leitakse aga üles. Mujal on kadunute hulk väiksem. 18. veebruaril 2013 kinnitas Eesti siseminister Ken-Marti Vaher riigikogu ees esinedes, et üle kümne päeva kadunud inimesi oli sel aja ...

                                               

Hälbiva käitumise uuringud

Hälbiva käitumiste uuringud on uuringud, mille eesmärk on saada infot nii hälbiva käitumise leviku kohta, kuid ka leida seoseid eri sotsiaalsete tegurite ja hälbiva käitumise vahel. Uuringute eesmärgiks on koguda teadmisi, et arendada välja vajaduspõhiseid teenuseid ja kaasajastada kriminoloogilisi teooriad. Kuigi teatud hälbiva käitumise kohta saab infot ka olemasolevast ametlikust statistikast, on siiski oluline läbi viia hälbiva käitumise uuringuid, et saada nähtuse kohta adekvaatsemat ülevaadet. Kogutud info analüüs aitab välja töötada praktilisi soovitusi mitmete sotsiaalsete probleem ...

                                               

Johannes Mihkelsoni Keskus

Johannes Mihkelsoni Keskus on Eesti mittetulundusühing. Keskus asutati 23. septembril 1993 Tartus. Keskus on nimetatud Eesti juristi ja poliitiku Johannes Mihkelsoni järgi. Keskuse põhikirja järgi on keskuse eesmärk "aidata kodanikukoolituse ja täiskasvanute koolituse, poliitilise ja õigusalase nõustamise ning kirjastustegevuse kaudu kaasa Eesti ühiskonna tasakaalustatud ja demokraatlikule arengule". Eesmärgi saavutamiseks korraldab keskus nt kursuseid, seminare, konverentse, harrastusringe, vabaharidusõhtuid. Keskuse juhataja on Veronika Varep.

                                               

Jokk

JOKK on lühend fraasist "juriidiliselt on kõik korrektne", mida kasutatakse sellise käitumise, tehingu või otsuse kohta, mis on teostatud küll seaduse n-ö tähe kohaselt ja/või mida võidakse seadustega õigustada, ent mille vastavus õiglusele, kodanike au- või õiglustundele on küsitav. Toimimine JOKK skeemi järgi lähtub õigusaktide tõlgendamisest grammatilise meetodiga. "Iga jurist aga teab, et seaduse tähenduse täielikuks mõistmiseks ei piisa ainult ühest tõlgendusmeetodist. Põhiseadus ise ütleb samuti, et lähtuda ei tule mitte üksnes selle sättest, vaid ka mõttest." Lühendit kasutas kirjas ...

                                               

Külavanem

Külavanem on Eestis ühe või mitme küla elanike ühiste huvide esindaja, kes juhib küla ja juhindub oma tegevuses küla ühistest seisukohtadest, kehtivatest õigusaktidest ning valla ja piirkonna arengukavadest. Praktika näitab, et külavanema määratlemisel ei ole ühtset välja kujunenud arusaama, see erineb paljuski kohalike omavalitsuste lõikes. Tema rolliks on olla kogukonna eestvedaja, aktiivsuse kujundaja, identiteedihoidja ning partner kohalikele omavalitsustele. Külavanema ameti puhul on tegemist ühiskondliku usaldusametiga, mille ülesandeid täidetakse tasuta, siiski on omavalitsustel või ...

                                               

MTÜ Eesti Euroopa Liikumine

MTÜ Eesti Euroopa Liikumine on Eesti kodanikuühendus, mille eesmärk on edendada ühendatud Euroopa liikumist. Euroopa liikumise all peetakse silmas taotleda Euroopa riikide kodanike rahu, solidaarsust ja majanduslikku heaolu, säilitades seejuures Euroopa rahvaste kultuuri ja isikupära. 2005. aastast annab MTÜ välja aasta eurooplase tiitlit, mille on pälvinud näiteks PRIA 2005, Jaan Kross 2006, Arnold Rüütel 2007, Kersti Kaljulaid 2009 ja Marju Lauristin 2017. 2011. aastal tuli avalikuks, et MTÜga seotud Reformierakonna noorpoliitik Anna-Maria Galojan oli kõrvaldanud MTÜ raha, omastades üle ...

                                               

Mõttetalgud

Sõna "mõttetalgud" on üldnimetus mitmesuguste ühise mõttetöö teadlike vormide ning spontaanselt kujunenud arutluste kohta. Sõna on kasutusel alates 1980. aastate lõpust. Populaarseks sai mõttetalgute nimetus 2009. aastal seoses Minu Eesti korraldatud üldrahvaliku projektiga, milles oli kasutusel avatud ruumi meetod.

                                               

Prostitutsioon Eestis

Prostitutsioon on Eestis legaalne, küll aga on organiseeritud prostitutsioon ebaseaduslik. Kuna prostitutsioon on tundlik indikaator, mis muutub koos sotsiaalse keskkonnaga ning selle seisundiga, on mõttekas jagada selle nähtuse ajalugu eri etappide kaupa osadeks. Esiteks Eesti iseseisvusperiood 1918-1940, mil prostitutsioon oli Eestis seaduslik. Teiseks Nõukogude okupatsioon, mil prostitutsioon oli kriminaalkorras karistatav. Kolmandaks taasiseseisvunud Eesti, kui prostitutsioon pole ei legaliseeritud ega kriminaliseeritud st seksuaalteenuse ostmine ja müümine ei ole kuritegu, samas ei pe ...

                                               

Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus

Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus on Eesti mittetulundusühing, mis vahendab vabatahtliku töö pakkumisi, soodustab vabatahtlike kaasamist ja arendab Eestis vabatahtlike kaasamiseks soodsat keskkonda. VTA korraldab ühendustele vabatahtlike kaasamise ja juhtimise koolitusi, tutvustab ettevõtetele vabatahtliku tegevuse võimalusi ja põhimõtteid, korraldab Euroopa Vabatahtliku Tegevuse aasta avafoorumi, toimetab ja haldab vabatahtlike veebiportaali Vabatahtlike Värav, arendab ühenduste vabatahtliku tegevuse võrgustikku, tunnustab igal aastal tublimaid vabatahtlikke jms. Koostöös siseministeeri ...

                                               

Varjupaigataotlejate Majutuskeskus

Rahvusvahelise kaitse taotlejate majutuskeskus osutab teenuseid Eestilt rahvusvahelist kaitset taotlevatele isikutele. Varjupaigataotlejate Majutuskeskuse Vao Keskus asub Vao külas Väike-Maarja vallas Lääne-Virumaal ning Vägeva Keskus Selli külas Jõgeva vallas Jõgevamaal. Vao keskuses on võimalik korraga majutada kuni 70 varjupaigataotlejat ja Vägeva keskuses 50 varjupaigataotlejat.

                                               

Müncheni Eesti Kool

Müncheni Eesti Kool on Saksamaal Münchenis aastast 2007 tegutsev eesti kool. Kool on ühingu Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis allorganisatsioon. Koolis toimuvad eesti keele, joonistamise, meisterdamise ja muusikatunnid. Kool toimub kaks korda kuus. Õppeaastal 2011/2012 oli kooli ennast registreerinud 29 last.

                                               

9. mai komitee

9. mai komitee oli eestivenelaste ühiskondlik liikumine, milles osalejad nõudsid, et Tallinnas Tõnismäel olnud pronkssõdurit ei oleks pidanud 30. aprillil 2007 teisaldatama uude kohta. 8. mail 2007 korraldasid liikumises osalejad protestimarsi Tõnismäele, riietudes seejuures punasesse ja kandes Eesti ja Euroopa Liidu lippu koos Nõukogude Liidu sümboolikaga nt Püha Georgi ordenilinti. 9. mai komitee kutsus üles ka mitte tähistama 8. maid, kui Teise maailmasõja ohvrite mälestuspäeva.

                                               

Aasta suhtekorraldaja

Aasta suhtekorraldaja on Eesti Suhtekorraldajate Liidu välja antav aunimetus tähelepanuväärsele suhtekorraldajale. Aunimetust antakse välja aastast 2010.

                                               

Avaliku teenistuse seadus

Avaliku teenistuse seadus on Eesti Vabariigi seadus, mis sätestab avaliku teenistuse korralduse ja ametniku õigusliku seisundi. Seadus võeti vastu 13. juunil 2012 ja see jõustus 2012-2013.

                                               

Eesti avalikud tegelased

Eesti avalikud tegelased on aastal 1932 ilmunud Eesti avaliku elu tegelaste biograafiaid koondav leksikon. Raamatu kirjastas Eesti Kirjanduse Seltsi Kirjastus. Raamatu toimetaja oli Richard Kleis. Raamatus on 412 lehekülge.

                                               

Eesti Avatud Ühiskonna Instituut

Eesti Avatud Ühiskonna Instituut on Eesti mittetulundusühing, mis tegeleb Eesti ühiskonnaküsimustega. EAÜI asub Tallinnas aadressil Narva maantee 25. Põhikirja järgi on EAÜI eesmärkideks nt heategevuslik teaduse, hariduse ja kultuuri toetamine avalikes huvides, ühiskonnaprotsesside mitmetahuline analüüsimine, avatud ühiskonna ideede propageerimine. EAÜI asutati 1998 ja EAÜI peab ennast 1993 asutatud samanimelise ühenduse õigusjärglaseks.

                                               

Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus

Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus oli Eestisse saabunud välismaalastega seotud eriküsimustega tegelenud asutus, mis asus Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Jaama külas. Keskust haldas Eesti sotsiaalministeerium. Keskus avati 1998. Keskus lõpetas tegevuse 2013.

                                               

Integratsiooni Uuringute Instituut

Integratsiooni Uuringute Instituut on Eesti mittetulundusühing, mis tegeleb Eestiga seotud integratsiooniküsimustega. Instituudi juhataja on Ülle Rannut. Instituut asutati 2010.

                                               

Kodakondsusamet

Kodakondsusamet oli Eesti Justiitsministeeriumi alluvuses tegutsenud riigiamet, mis tegeles eeskätt kodakondsuse küsimustega. Kodakondsusamet moodustati 1991. Kodakondsusameti peadirektor oli Linnar Liivamägi. 1993 liitis Siseministeerium Kodakondsusameti ja Migratsiooniameti ühiseks Kodakondsus- ja Migratsiooniametiks.

                                               

MTÜ Avatud Vabariik

MTÜ Avatud Vabariik on Eesti üleriigiline noorteorganisatsioon. Organisatsiooni tegevus on suunatud Eesti ühiskonna erinevate kultuurilis-sotsiaalsete gruppide integratsioonile, et aidata kaasa sidusama ühiskonna moodustamisele.