Back

ⓘ Eesti teadus - Eesti Teadus- ja Arendusnõukogu, Eesti Teadus- ja Tehnikainformatsiooni Instituut, Eesti Teadusinfosüsteem, Teadus, Teadus- ja arendustegevus ..
                                               

Eesti Teadus- ja Arendusnõukogu

Eesti Teadus- ja Arendusnõukogu on aastal 1991 asutatud ja Eesti valitsuse juures tegutsev nõuandev kogu. Teadus- ja Arendusnõukogu on 12-liikmeline ning selle koosseisu kinnitab kuni kolmeks aastaks Vabariigi Valitsus. Teadus- ja Arendusnõukogu koosseisu kuuluvad ametikoha järgselt peaminister, valdkondade eest vastutavad ministrid, üks peaministri nimetatud Vabariigi Valitsuse liige ning kaheksa Vabariigi Valitsuse poolt nimetatud liiget. Teadus- ja Arendusnõukogu esimeheks on peaminister. Teadus- ja Arendusnõukogu töö tugineb kahele alalisele komisjonile: teaduspoliitika komisjonile ja ...

                                               

Eesti Teadus- ja Tehnikainformatsiooni Instituut

Eesti Teadus- ja Tehnikainformatsiooni ning Majandusuuringute Instituut oli Eesti NSV ajal tegutsenud teadus- ja tehnikateabe vahendamise ning informatsioonivaldkonnaga tegelenud asutus. Instituut asutati 1967. aastal Eesti Vabariikliku Teaduslik-Tehnilise Propaganda Maja ja Tehnilise Informatsiooni Büroo baasil. Instituut osales Balti liiduvabariikide ühtse infosüsteemi Infobalt loomises. Instituudi alluvuses olid eksperimentaalkombinaat Bit, ENSV Vabariiklik Teaduslik Tehnikaraamatukogu ja Eesti NSV Rahvamajanduse Saavutuste Näituste Direktsioon.

                                               

Eesti Teadusinfosüsteem

Eesti Teadusinfosüsteem on Eesti infosüsteem, kuhu on koondatud info Eesti teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning erinevate teadustegevuse tulemuste kohta. ETISe kaudu saab muu hulgas esitada ka teadusega seotud taotlusi. ETISe on loonud Eesti Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Teadusfondi, Teaduskompetentsi Nõukogu, avalik-õiguslike ülikoolide, teadus- ja arendusasutuste, teadust rahastavate asutuste ning SA Archimedesega. ETISe avalikkusele suunatud osa nimetatakse Eesti Teadusportaaliks. ETISe eelkäija oli Eesti teadus- ja arendustegevuse infosüsteem lüh ...

                                               

Teadus

Teadus on süstemaatiline inimtegevus, mis on suunatud püsiväärtusega teadmiste saamisele, süstematiseerimisele ja rakendamisele, kasutades teaduslikku meetodit – reeglite süsteemi, mis tagab saadavate teadmiste võimalikult suure objektiivsuse ja kontrollitavuse.

                                               

Teadus- ja arendustegevus

Teadus- ja arendustegevus hõlmab süstemaatilist loomingulist tegevust selleks, et suurendada teadmiste, sealhulgas inimest, kultuuri ja ühiskonda käsitlevate teadmiste hulka ning kasutada neid teadmisi uute rakendusalade leidmiseks. Sellisteks rakendusaladeks võivad olla näiteks uute materjalide, toodete ja seadmete loomine, protsesside, süsteemide ja teenuste juurutamine või nende oluline täiustamine jms. Tihti käsitletakse teadus- ja arendustegevusega koos innovatsiooni.

                                               

Ühing Teadus

Ühing Teadus oli Eesti NSV ajal tegutsenud organisatsioon. Ühing asutati 1947. aastal nimega Eesti NSV Poliitiliste ja Teadusalaste Teadmiste Levitamise Ühing Eesti NSV PTTLÜ. Aastatel 1963–1990 kandis nime Eesti NSV Ühing Teadus. Ühingul oli oma keskorganisatsioon, kohalikud osakonnad ja sektsioonid. 1960. aastatel asutas ühing mitmeid rahva- ja kultuuriülikoole. Ühing korraldas loenguid ja andis välja kirjandust. Ühing lõpetas tegevuse 1990. aastate alguses.

                                               

Eesti teadussüsteem

Eesti teadussüsteemi organisatsioonilise struktuuri ja toimimise aluseks on teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus, millest annab ülevaate kõrvalolev joonis. Eesti teadussüsteemi osadel on täita järgnevad rollid: oma seaduse alusel tegutseb Eesti Teaduste Akadeemia, mis sõltumatu kõrge tasemega teadlaste ühendusena aitab kaasa Eesti teaduse ning riigi sotsiaalse ja majandusliku arengu küsimuste lahendamisele. teadus- ja arendustegevust viivad ellu avaliku sektori teadusasutused sh ülikoolid ning erasektori teadusasutused; korralise hindamise on positiivse tulemusega läbinud 20 teadus ...

                                               

Elav Teadus

"Elav Teadus" oli Eesti Kirjanduse Seltsi poolt aastail 1932–1941 välja antud populaarteaduslike raamatute sari. Ilmar Tõnisson kirjutas 1932. aastal sarja esimese köite ilmumise järel: "Kas tõesti toimkonna liikmetena "Elava teaduse" seeria väärtust garanteerivad mehed, nagu prof. Konik, rektor Kõpp, dir. Lang, dir. Roos, prof. Uluots – ja ka prof. Treiberg ja Fr. Tuglas sallivad, et "populaarteaduse" ja "poliitilise haridustöö" nime all riigi varade abil paisatakse rahva sekka säärast kõige labasemat sotsialistlikku propagandat, kõige asjatundmatumat väärkäsitust ühiskondlikust elust ja ...

                                               

Avatud teadus

Mitte segi ajada mõistega avatud teadmus inglise open knowledge Avatud teadus tähistab vaba juurdepääsu elektroonilisele teadusinformatsioonile, esmajoones publikatsioonidele ning teadusandmetele, mille loomiseks ja avaldamiseks on kasutatud avalikke vahendeid. Avatud teaduse eesmärk on muuta teadusuuringud avatuks, globaalseks, loovaks ning koostööl põhinevaks, kasutades tänapäevaseid e-infrastruktuure. Avatud teaduse kontseptsioon muudab teadusuuringud efektiivsemaks ja läbipaistvamaks, suurendab koostööd teadlaste ja teadusvaldkondade vahel, soodustab innovatsiooni ning on seega kasulik ...

                                               

Eesti Teadusagentuur

Eesti Teadusagentuur on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse kuuluv ja 2012. aastal Eesti Teadusfondi baasil asutatud Eesti sihtasutus, millega liideti SA Archimedese teaduskoostöö keskus. Teadusagentuuri eesmärk on toetada Eesti teaduspoliitika elluviimist. Sihtasutus asub Tartus, Teadusagentuuril on esindus Tallinnas ja kontaktbüroo Brüsselis. Eesti Teadusagentuuri eesmärgiks on toetada riikliku teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonipoliitika kujundamist ja elluviimist ning suurendada teadus ja uuendustegevuste sotsiaalset ja majanduslikku mõju ning sünergiat. Teadusagentu ...

                                               

Eesti Teadusajakirjanike Selts

Eesti Teadusajakirjanike Selts on Eesti teadusajakirjanikke ühendav selts, mis asutati 1990. aastal. 2010. aastast on seltsi esimees on Priit Ennet. 2012. aasta märtsi seisuga oli seltsil 18 liiget. Alates 2011. aastast annab selts välja Teadusajakirjanduse sõbra auhinda. Alates 2016. aastast annab selts välja kollegiaalse auhinna Ökuli muna. Esimese auhinnaga tunnustati Postimehe teadustoimetust, teine muna anti 2020. aastal ERR-i teadusajakirjanikule ja Novaatori korralduslikule juhile Jaan-Juhan Oidermaale.

                                               

Elav Teadus (1963–1970)

Elav Teadus oli aastail 1963–1970 Stockholmis Eesti Kirjanduse Komitee väljaandel ilmunud raamatusari. Sarja toimetusse kuulusid Henno Jänes, Karl Ristikivi, Johannes Aavik, Johan Ungerson ja Paul Laan. Sarjas anti välja järgmised raamatud: 7. Harald Merelaid. "Teekond läände". 1970. 4 5. Henno Jänes. "Eesti keel" 1966 2. August Traksmaa. "Lühike Vabadussõja ajalugu". 1964 6. Johannes Aavik, Aleksander Aspel, Mall Jürma, Ivar Grünthal, Olev Parlo jt. "Maailmakirjanduse peajooni". 1968 3. Harald Merelaid. "Päikese tõusu poole". 1965 1. Leho Lumiste. "Kaunis Eesti". 1963

                                               

Akadeemiline Keemia Selts

Akadeemiline Keemia Selts oli keemia valdkonnas töötavaid inimesi ühendav selts, mis tegutses aastast 1923 Tartu ülikooli juures. Aastast 1932 andis selts välja ajakirja Keemia Teated.

                                               

Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ on riigile kuuluv äriühing, mille tegevusaladeks on vee-, õhu- ja pinnaseanalüüsid, toorme ja toodangu laboratoorne analüüs, keskkonnaprojektide juhtimine, keskkonnaekspertiis ja keskkonnaaudit, teadus- ja arendustegevus, keskkonnaalane nõustamine ja koolitus, ohtlike jäätmete analüüs ja käitlemine ning tollilabori teenuse osutamine riigi Maksu- ja Tolliametile. Eesti Keskkonnauuringute Keskus on kantud haridusministeeriumi teadus- ja arendusasutuste registrisse reg nr 85, haridusministri käskkiri 14.11.2002 nr 1218. Eesti Keskkonnauuringute Keskuse kvali ...

                                               

Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia

Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia oli Tartus 2005. aastal asutatud mittetulundusühing, mis ühendas noorteadlasi, peamiselt alates kõrgkooli esimese aasta üliõpilastest kuni kraadiõppuriteni. MTÜ lõpetas tegevuse ning kustutati Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Registrist 19.05.2015.

                                               

Eesti Patendiraamatukogu

Eesti Patendiraamatukogu oli tööstusomandialase informatsiooni keskus, kelle tegevuse eesmärgiks on luua Eestis teadmistepõhist keskkonda teadus- ja arendustegevuseks, majanduse konkurentsivõime kasvuks ja jätkusuutlikuks arenguks. Eesti Patendiraamatukogu loomise aluseks oli Eesti Vabariigi poolt aktsepteeritud Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni Artikli 12 lõige 1, mille kohaselt iga liidu liikmesriik kohustub looma eriameti tööstusomandi õiguskaitse asjade ajamiseks ja üldsusele patentide, kasulike mudelite, tööstusdisainilahenduste ehk tööstusnäidiste ja kaubamärkide tutvustamis ...

                                               

Eesti semiootika sügiskool

Eesti semiootika sügiskool on Eesti Semiootika Seltsi poolt korraldatav iga-aastane semiootika teemaline põhiliselt eestikeelne konverents. Seda korraldatakse alates 1999. aastast.

                                               

Eesti Teadusfond

Eesti Teadusfond oli riikliku teaduspoliitika elluviimiseks, teadusprojektide finantseerimiseks loodud asutus. ETF-i ülesandeks oli: esindada Eesti teadlaskonda rahvusvahelisel tasandil tehes koostööd Euroopa organisatsioonidega ja sõlmides koostööleppeid teiste riikide teadust rahastavate organisatsioonidega ning anda avaliku konkursi korras välja grante ja seeläbi finantseerida teadusuuringuid nii alusuuringuid kui rakendusuuringuid kõigis teadusvaldkondades; koordineerida rahvusvahelist teadusalast mobiilsust toetavaid programme. Asutus loodi 1990. aastal riigiasutusena, 1997. aastal re ...

                                               

ESTCube-1

ESTCube-1 on Eesti tudengisatelliidi programmi raames ehitatud ja 7. mail 2013 Guajaana kosmodroomilt Prantsuse Guajaanas Kourous Euroopa Kosmoseagentuuri kanderaketiga Vega Maa orbiidile viidud tehiskaaslane, Eesti esimene satelliit. ESTCube-1 oli hariduslik koostööprojekt, milles osalesid tudengid ja gümnaasiumiõpilased. Lisaks õppe-eesmärgile oli satelliidil ka teaduslik siht – viia läbi esimene elektrilise päikesepurje katsetus kosmoses. Kuigi päikesepurje katsetus ebaõnnestus, siis andis ESTCube-1 projekt ainet mitmekümnele teadustööle. Olulise eduna on välja toodud ka õnnestunud tead ...

                                               

ESTCube-2

ESTCube-2 on Eesti tudengisatelliidi programmi raames arendamisel olev tehiskaaslane, mis peaks valmima 2020. aastal ja startima 2021. aastal. Missiooni peamine eesmärk on tehnoloogia testimine. ESTCube-2 katsetab orbiidi kõrguse langetamist plasma pidurdamise abil, elektrilise päikesepurje tehnoloogiat ja uudset kompaktset satelliidi põhisüsteemide lahendust. Tehiskaaslane koostatakse järgmistest süsteemidest: pardaarvuti alamsüsteem elektri tootmise alamsüsteem asendi ja orbiidi kontrolli alamsüsteem suhtlemise alamsüsteem

                                               

Koroonaviiruse teadusnõukoda

Koroonaviiruse teadusnõukoda on Jüri Ratase teise valitsuse eriolukorra valitsuskomisjoni poolt 20. märtsil 2020 kokku kutsutud teadusnõukoda, mis kogub ja analüüsib valitsuskomisjoni jaoks eksperdiinfot. Teadusnõukoda hindab muu hulgas seda, kuidas kehtivad piirangud viiruse levikut tõkestavad ja tõrjuvad. COVID-19 tõrje teadusnõukoja juht on Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi professor Irja Lutsar. Ülejäänud nõukoja liikmed on: Põhja-Eesti Regionaalhaigla ülemarst ja Tartu Ülikooli kirurgiliste haiguste professor Peep Talving, Tartu Ülikooli rakendusviroloogia uurija-prof ...

                                               

Lennart Meri teadustöö auhind

Lennart Meri teadustöö auhind on Tartu Ülikooli ja Tartu Ülikooli Sihtasutuse poolt välja antav teadustöö auhind. Auhinda antakse välja Tartu Ülikooli õppejõududele, teadustöötajatele ja üliõpilastele kahes kategoorias auhinna üleandmisele eelnenud kalendriaasta jooksul kaitstud või ilmunud Eesti riiki, rahvast, kultuuri või ühiskonda käsitleva ühe magistri- ja ühe teadustöö kaasa arvatud doktoritöö autorile või autorite kollektiivile.

                                               

Lotmani loengud

Juri Lotmani loengud on akadeemiline loengusari, mida korraldab Tartu Ülikooli semiootika osakond. Loengusari asutati aastal 2014. Sellega meenutatakse professor Juri Lotmani teaduslikku pärandit. Esimese loengu pidas ameerika keeleteadlane ja semiootik Edna Andrews, teise John Hartley. Edna Andrews – The importance of Lotmanian semiotics to sign theory and the cognitive neurosciences. 5. detsember 2014. Gunther Kress – A social semiotic account of meaning and meaning-making: getting beyond the past and its frames. 14. november 2018. John Hartley – Understanding social media: The turn to e ...

                                               

Mobilitas Pluss

Mobilitas Pluss ehk pikema nimega "Teaduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine" on Eesti riigi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastatav teadusprogramm, mille kinnitas Eesti haridus- ja teadusminister 30. detsembril 2015. Mobilitas Plussi programmi viib ellu Eesti Teadusagentuur ning programmi eelarve on 35 373 763 eurot, millest 83.5% katab Euroopa Regionaalarengu Fond. Programm kestab kuni 2023. aastani. Mobilitas Pluss on aastatel 2008–2015 kestnud Mobilitase jätkuprogramm.

                                               

NUTIKAS programm

NUTIKAS programm ehk pikema nimega "Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades" on Eesti riigi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastatav teadusprogramm, mis kinnitati haridus- ja teadusministri määrusega 21. augustil 2015. Programmi viib ellu SA Archimedes ning programmi eelarve on 26.6 miljonit eurot, mida kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. Programm kestab kuni 31. augustini 2022.

                                               

Rakett 69

"Rakett 69" on Eesti Televisioonis alates 2011. aasta kevadhooajast eetris olev noortele teadust populariseeriv telesaadete sari. Saatesarja tellija ja rahastaja oli 2010–2012 SA Archimedes, alates 2012 Eesti Teadusagentuur. Saates olevad ülesanded loob ja täitmise korraldab KVARK Teadusteater OÜ.

                                               

Research in Estonia

Research in Estonia on bränd, mille alt viib alates 2012. aastast SA Eesti Teadusagentuur läbi Eesti teadust rahvusvaheliselt tutvustavaid tegevusi. Research in Estonia tegevuste aluseks on "Eesti teaduse rahvusvahelise tutvustamise strateegia 2016–2022". Selle alusel on teaduse rahvusvaheliste tegevuste läbiviimisel visiooniks see, et aastaks 2022 on Eesti rahvusvaheliselt tuntud tugeva ja uuendustele avatud teadusriigina. Sellest tulenevalt on Research in Estonia aidata kaasa, et: nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades tegutsevate välisettevõtete teadIikkus Eesti TAI tulemustest nin ...

                                               

RITA programm

RITA programm ehk pikema nimega "Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamine" on Eesti riigi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastatav teadusprogramm, mille kinnitas haridus- ja teadusminister 31. detsembril 2015. RITA programmi viib ellu Eesti Teadusagentuur ning programmi eelarve on 29 442 294 eurot, millest 84.7% katab Euroopa Regionaalarengu Fond. Programm kestab kuni 2022. aasta lõpuni.

                                               

Robootika Kodulabor

Robootika Kodulabor on AVR mikrokontrolleril põhinev omavahel seotud moodulite komplekt, mis on mahutatud väiksesse kaasaskantavasse kohvrisse. Komplekt võimaldab teha erinevaid mehhatroonika- ja robootikaalaseid eksperimente, ehitada roboteid ning teostada harjutusi igal tasemel. Eelkõige on komplekt mõeldud koolidele, sisaldades lisaks riistvarale ka metoodilist materjali ja harjutusülesandeid koos näidete ja lahendustega. Õppematerjal on integreeritud oma veebikeskkonnaga, mis on suunatud õpilasele ja õpetajale ning võimaldab kasutajate omavahelist suhtlust. Robootika Kodulabori on loon ...

                                               

Talis Bachmanni publikatsioonide loend

Bachmann, T. 2020. The Set of Priors Related Concepts Instrumental in Understanding Conscious Perception Begs Clarification. Frontiers in Psychology, 11:1293. doi: 10.3389/fpsyg.2020.01293. Rutiku, R., Martin, M., Bachmann, T., & Aru, J. 2015. Does the P300 reflect conscious perception or its consequences? Neuroscience, 298, 180-189. Bachmann, T. 2004. A single meta-theoretical framework for a number of conscious vision phenomena. International Journal of Psychology, Supplement 395-6, 222-222. Bachmann, T. 2002. Finding consciousness in the brain: A neurocognitive approach. By P.G.Grossenb ...

                                               

TeadusEST

TeadusEST on Eesti Teadusagentuuri korraldatav foorum teadlastele, teadus- ja arendusasutuste juhtidele, teadusadministraatoritele, ministeeriumide teadusnõunikele ja teadusest huvitatud inimestele.

                                               

Teadusmalev

Teadusmalev on 2012. aasta suvel loodud koolinoorte suvemalev, mis pakub õpilastele võimalust teenida taskuraha Eesti tudengisatelliidi programmi teadustöös osaledes. Teadusmaleva idee autor ja algataja on Tartu Ülikooli õppejõud ja Tartu Observatooriumi vanemteadur Mart Noorma koos kaastöötajatega.

                                               

Teadusnõunik

Teadusnõunik on Eesti Vabariigi ministeeriumi töötaja, kelle peamisteks tööülesanneteks on ministeeriumi nõustamine teadus- ja arendustegevusega seotud küsimustes, rahvusvahelise ja riigisisese TA-alase koostöö planeerimine ja korraldamine, valitsemisala TA-uuringute kavade välja töötamine ja elluviimine ning Eesti esindamine rahvusvahelistes TA-koostöö algatustes. Teadusnõunike tööd toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatavast RITA programmist pikema nimetusega "Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamine" eesmärgiga tõsta ministeeriumide võimekust TA-alastes küsimuste ...

                                               

Õpilaste Teaduslik Ühing

Õpilaste Teaduslik Ühing on õpilaste teadustegevust korraldav organisatsioon. ÕTÜ on asutatud aastal 1980. Õpilaste Teaduslik Ühing – mitte oivikute targutamis- ja etlemisklubi, vaid enesearendus mõtlevale noorele”: ÕTÜ asutati 22. novembril 1980. Hiilgeaegadel koondas see ühing ligi 500 teadushuvilist noort inimest, kellest mitmetest on tänaseks saanud tuntud ja lugupeetud teadlast. Ühingul olid oma õpilasjuhid, traditsioonilised ettevõtmised kevad- ja sügiskonverents, suveseminar Viitnal ja Balti Õpilaste Teaduslike Ühingute teaduskonverents ning anti välja mitmeid kogumikke. 1990ndate k ...

                                               

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss on Eesti Teadusagentuuri ja Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatav konkurss, mille eesmärk on väärtustada üliõpilaste teadustegevust ja premeerida väljapaistvamaid teadustöid. Esimene konkurss toimus 2002. 2019. aasta preemiafond oli 77 277.79 eurot. 2018. aasta preemiafond oli ligi 71 000 eurot.

                                               

Eesti Teadusportaal

Eesti Teadusportaal on Eesti Teadusinfosüsteemi avalikkusele suunatud osa, mis pakub informatsiooni Eesti teadus- ja arendustegevuse erinevate aspektide kohta. Eesti Teadusportaali kaudu on võimalik saada informatsiooni eesti teadlaste, nende publikatsioonide, teadus- ja arendusasutuste, uurimisprojektide, teadusuudiste jms. kohta.

                                               

Akadeemiline Klassilise Kultuuri Ühing

Akadeemiline Klassilise Kultuuri Selts oli klassikalise kultuuri huvilisi ühendav selts, mis tegutses aastatel 1935–1940 Tartu ülikooli juures. Seltsi üks tähtsamaid ülesandeid oli koostada erialane sõnaraamat, ent okupatsiooni tingimustes jäi see pooleli.

                                               

Balti Sooparanduse Selts

Balti Sooparanduse Selts oli aastatel 1908–1940 tegutsenud organisatsioon. Selts muu hulgas uuris Eesti soid ja soode põllumajandusliku ja tehnilise kasutamise võimalusi. Selts kandis asutamise ajal 1908 nime Balti Sooselts saksa Baltischer Moorverein. Aastatel 1920–1928 kandis nime Eestimaa Sooparanduse Selts ja aastast 1929 kandis nime Balti Sooparanduse Selts. Aastatel 1923–1940 andis selts välja aastaraamatut "Sookultuur". Seltsi valduses oli Tooma sookatsejaam.

Click & Grow
                                               

Click & Grow

Click & Grow on automaatne taimekasvatussüsteem, mida arendab Eesti firma Click & Grow OÜ. Seda tehnoloogiat kasutades hooldatakse toataimi sensorite, protsessori ja tarkvara abil.

                                               

Eesti Nanotehnoloogiate Arenduskeskus

Eesti Nanotehnoloogiate Arenduskeskus oli Tartus nanotehnoloogiaga tegelenud uurimisasutus. Asutus kanti Äriregistrisse 2005 ja kustutati sealt 2017.

                                               

Eesti NSV teaduspreemiad

Eesti NSV teaduspreemiad Tehnika alal: 1986 Kollektiiv Hanno Sillamaa juhtimisel, k.a. Mart Min jt. Alates 1991. aastast on välja antud Eesti Vabariigi teaduspreemiaid.

Eesti parimad teadusfotod 2015 & 2017
                                               

Eesti parimad teadusfotod 2015 & 2017

"Eesti parimad teadusfotod 2015 & 2017" on rändnäitus, mis koondab 2015. ja 2017. aastal toimunud Eesti teadusfotokonkursi parimaid töid. Konkursside võidutöödest koostatud fotovalik näitab materjalide ja elusorganismide mikroskoopilist sisemust, kosmoseavarusi ning ka teadlasi oma tööd tegemas. Näitus on olnud üleval näiteks Tallinna teletornis ja Tartu Ülikooli füüsika instituudis.

                                               

Go-Lab

Go-Lab oli 2012.–2016. aastani kestnud Euroopa Liidu finantseeritud projekt, kus loodi koolis loodusteaduste õppimiseks ülemaailmsed internetipõhised uurimusliku õppe laborid. Projektis oli 20 osalist üle Euroopa, sh Tartu Ülikool. Projekti praegune edasiarendus on Next-Lab.

Icosagen
                                               

Icosagen

AS Icosagen on Eesti geenitehnoloogiaettevõte. Ettevõte asutati 1999 Tartu ülikooli kõrvalfirmana spin-off nime all Quattromed. Tollal oli ettevõte põhitegevus molekulaardiagnostika teenuste pakkumine. 2. märtsist 2009 kannab ettevõte nime AS Icosagen.

                                               

Keele ja Kirjanduse Instituudi uurimused

Keele ja Kirjanduse Instituudi uurimused oli Keele ja Kirjanduse Instituudi 1956–1964 ebaregulaarselt ilmunud jätkväljaanne. Seda andis välja Eesti NSV Teaduste Akadeemia. Jätkväljaanded olid eripealkirjadega. Kokku ilmus 10 köidet.