Back

ⓘ Eesti religioon - Religioon Eestis, Teaduse ja religiooni kolleegium, Ringo Ringvee, Usk, Eesti Rahvusraamatukogu, Usund, Rahvusreligioon, Vähemusrahvus ..
                                               

Religioon Eestis

Ajalooliselt protestantlik Eesti on maailma kõige uskmatum riik, kus usku peab elutähtsaks vaid 14% elanikest. Usklike enamuse moodustavad õigeusklikud ja luterlased. Eesti siseministeeriumi usuasjade osakonna nõuniku Ringo Ringvee sõnul pole Eestis religioon poliitilises või ideoloogilises mõttes kunagi väga tähtsat rolli mänginud ning tugevamate sidemete tekkimise tendentsi riigi ja luteri kiriku vahel 1930. aastate lõpus lõpetas Nõukogude okupatsioon 1940. aastal. Ta lisab, et Nõukogude perioodil katkestati side religiooniga enamikus perekondades.

                                               

Teaduse ja religiooni kolleegium

Teaduse ja religiooni kolleegium on Tartu Ülikooli usuteaduskonna juurde asutatud teadlaste ühendus, mis tegeleb teaduse ja religiooni kokkupuutepunktide uurimisega. Kolleegium on asutatud 27. veebruaril 2002, selle asutaja ja juhataja on professor Anne Kull.

                                               

Ringo Ringvee

1986–1991 õppis Ringvee EELK Usuteaduse Instituudis, 1989–1990 Eesti Humanitaarinstituudis ja 1990–1998 Helsingi Ülikoolis. 1998. aastal kaitses ta Helsingi Ülikoolis magistriväitekirja "Marcus Garveys Discourse in the History of the Rastafari Movement" juhendaja Raimo Harjula. 2003–2011 oli ta Tartu Ülikooli teoloogiadoktorant. 2011. aastal kaitses Ringvee samas doktoriväitekirja "Riik ja religioon nõukogudejärgses Eestis 1991–2008" juhendajad Riho Altnurme ja Tarmo Kulmar, oponent Merilin Kiviorg. Tema teadustöö põhisuunad on ühiskonna sekulariseerumine deinstitutsionaliseerumine ja dekr ...

                                               

Usk

Usk on tunne, veendumus või uskumus, et midagi on õige või tegelik. Erinevalt uskumusest eeldab usk tavaliselt mõne õpetava süsteemi olemasolu, millele tahetakse olla lojaalne ka ilma mõistliku seletuseta. Usk teisesse inimesse või asjasse sisaldab samuti lojaalsuse ideed. Religioosne usk vastab eksistentsiaalsete küsimustele ja läheb kaugemale empiirilise maailma tõenditest. Religioon on õpetus, mis vastab nendele küsimustele teatud viisil. Tanahi ja judaismi alus on usk ainujumalasse monoteism.

                                               

Eesti Rahvusraamatukogu

Eesti Rahvusraamatukogu on Eesti info-, teadus-, arendus- ja kultuuriasutus. Ajalooliselt on Eesti Rahvusraamatukogu eri nimede all ja eri funktsioonides tegutsenud alates 1918. aastast. Tänapäevase Eesti Rahvusraamatukogu põhiülesanded on vastavalt Eesti Rahvusraamatukogu seadusele: rahvuslike kultuuriväärtuste ja infovarade kogumine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine; teadus- ja arendustegevus ning sellele tuginevate infoteenuste osutamine ühiskonnale. Alates 16. septembrist 2008 sai Eesti Rahvusraamatukogu peadirektoriks Janne Andresoo.

                                               

Usund

Usund on laiemas mõttes religiooni sünonüüm. Kitsamas mõttes on usund religioosne süsteem, mis on omane teatud rahvusele, kultuurile või sotsiaalsele rühmale.

                                               

Rahvusreligioon

Rahvusreligioon ehk rahvuslik religioon ehk rahvususund on ühele rahvale, kultuurile või keelele omane usund. Erinevate rahvaste usundid erinevad omavahel suuresti. On rahvusreligioone oma väljakujunenud pühakirjadega, liturgikaga ja vaimulikkonnaga; kuid on ka selliseid usundeid, mis eksisteerivad üksnes suulises pärimuses ega ole rangelt organiseeritud ega hierarhiseeritud. Rahvausundiks nimetatakse seetõttu mõnikord ka organiseerimata uskumuste kogumit, mis on antud kultuuris omaks võetud, mida usutakse, kuid mis pole sanktsioneeritud ühegi organisatsiooni poolt. Erinevalt maailmareligi ...

                                               

Religioosne ideoloogia

Religioosne ideoloogia on sarnase elulaadi, käitumise, väärtussüsteemi, müütide või uskumuste süsteemi propaganda. Nagu kõik ideoloogiad üritatakse ka religioosset ideoloogiat asetada inimeste teadlike valikute aluseks kõigil tähtsamatel ühiskonnaelu tasanditel. Religioosne ideoloogia on masside mõjutamise vahend. Loodusteadlased peavad religioosseid ideoloogiaid lihtsustatud ja ebatõesteks ettekirjutusteks tegelikkusest. Religioossed ideoloogiad on ebateaduslikud. Alar Kilp arvab, et religioon ei erine ideoloogiast. Religioosne ideoloogia on usundi väljendus ühtses normeeritud õpetuses ja ...

                                               

Vähemusrahvus

Vähemusrahvus ehk rahvusvähemus on rahvusgrupp, kes erineb riigi põhirahvusest etnilise kuuluvuse, keele, usu või kultuurilise omapära poolest. Paljudes riikides on vähemusrahvuste kaitseks eraldi tingimused. Euroopa Nõukogu liikmesriigid, sealhulgas Eesti, on võtnud vastu Vähemusrahvuste kaitse raamkonventsiooni. Tavaliselt on riigis vähemusrahvuste määramiseks ja nimetamiseks konkreetne seadus, mis määrab ära selle riigi vähemusrahvused. Vähemusrahvust saab laias laastus ülemaailmselt defineerida järgmiste punktide alusel: Rahvus, mille esindajad on antud riigis elanud pikaaegselt. Rahvu ...

                                               

Maailmapilt

Maailmapilt on maailmavaateliste teadmiste süsteem, mille abil inimene tunnetab ennast ümbritsevat maailma ja näeb tegelikkust. Erinevatel ajastutel ja kultuuridel võib olla erinev iseloomulik maailmapilt. Tänapäeval on tähtis teaduslik maailmapilt, mida tihti vastandatakse mütoloogilise maailmapildiga. Mütoloogilises maailmapildis väljendatakse teadmisi/uskumusi maailma toimimise kohta müütidena. Teaduslik maailmapilt toetub teaduses üldomaksvõetud seisukohtadele. Teaduslik maailmapilt jaguneb omakorda üldteaduslikuks, loodusteaduslikuks ja eriteaduslikuks mingi kitsa eriala seisukohtadel ...

                                               

Pühakiri

Pühakiri ehk kaanon või kanooniline tekst, ka lihtsalt "kiri", on pühaks peetavate tekstide kogumik, mida säilitatakse muutumatul kujul. Laiemas mõttes võib see tähendada ka muutumatult edasi antavat suulist pärimust.

                                               

Ain Riistan

Ain Riistan lõpetas 1991 Tartu Õhtukeskkooli, 1995 Kõrgema Usuteadusliku Seminari ja 1997 Tartu Ülikooli usuteaduskonna. 1999. aastal kaitses ta Tartu Ülikooli usuteaduskonnas väitekirjaga "Antiookia Ignatiose kristoloogia käsitletuna ajaloolistes seostes postliberaalse teoloogia perspektiivis" teoloogiamagistri mag. theol kraadi. 2011. aastal kaitses ta samas teaduskonnas teoloogiadoktori dr. theol kraadi. Tema väitekirja teema oli Ajalooline Jeesus: teaduse probleem religiooni kontekstis", juhendajad Anne Kull ja Peeter Torop. Riistan oli 1995–2001 Kõrgema Usuteadusliku Seminari süstemaa ...

                                               

Eesti Karismaatiline Osaduskirik

Jumalateenistused toimuvad kaks korda nädalas: pühapäeval kell 11 ja kolmapäeval kell 10. Lisaks korraldatakse kirikus ristimisi, leeritunde, laulatusi, vaimulikke kontserte, palvusi ja matusetalitusi. Põlva Püha Peetri kogudus teeb koostööd teiste kristlike kirikutega, seda eriti oikumeeniliste jumalateenistuste kaudu ning omab sõprussuhteid teiste religioossete organisatsioonidega. EKOK Põlva Püha Peetri kogudus asub Põlvas Pärna tn 5.

                                               

Islam Eestis

Islam on Eestis vähe levinud, islamiusuliste arv riigis on üks väiksemaid Euroopas. 2011. aasta rahvaloenduse andmeil oli Eestis 1508 islamiusulist. Eestis on vähe praktiseerivaid muslimeid ning tegutseb ainult üks mošee, islami kultuurikeskus Turath.

                                               

Lilleoru

Lilleoru on kogukond ja jätkusuutliku eluviisi keskus Aruvalla külas Rae vallas Harju maakonnas. Asutusele pani aluse kriya -jooga õpetaja Ingvar Villido koos oma õpilastega 1993. aastal. Tegevuste paremaks korraldamiseks asutati 2001. aastal samanimeline mittetulundusühing, millesse kuulub üle saja liikme. Lilleoru on rahvusvahelise kriya -jooga ühenduse ja Euroopa ökokogukondade võrgustiku liige ning Eesti Ökokogukondade Ühenduse asutajaliige. Lilleoru juurde kuulub Teadlikkuse Rakendamise Kool valmib 2018, Ishwarananda aašram, Elulille park. Lilleoru kõrval asub Taevasmaa ökoasum. Kesku ...

                                               

Siseministeeriumi usuasjade osakond

4. oktoobril 1990 andis Vabariigi Valitsus välja määruse nr 204, mille järgi usuküsimusi hakkas arutama Eesti Vabariigi Konfessioonide Nõukogu. Valitsuse ja kiriku suhete vahendamisroll läks Kultuuriministeeriumile. Määrusega nr 204 lõpetati ka Eestis NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuva usuasjade nõukogu voliniku tegevus. 14. november 1990 moodustati Kultuuriministeeriumi juurde usuasjade talitus osakonna õigustes. 22. detsember 1992 anti välja protokolliline otsus nr 83, mille järgi riigi ja kiriku küsimused läksid üle Siseministeeriumile. Veebruaris 1993 sai usuasjade talitus Sisem ...

Hinduism Eestis
                                               

Hinduism Eestis

Hinduism on Eestis vähe levinud. Eestisse jõudis hinduism 1980ndate lõpus ja registreeritud oli see 1990ndatel. 2000. aasta Eesti rahvaloenduse andmetel oli Eestis 138 hinduisti, kusjuures nendest 90 sh 54 eestlast määratlesid end hinduna ja 48 sh 22 eestlast määratlesid end krišnaiitidena Rahvusvaheline Krišna Teadvuse Ühing, Hare Krišna liikumine.

                                               

Kirikute ja koguduste seadus

Kirikute ja koguduste seadus on Eestis usutemaatikat reguleeriv seadus. Praegune KKS hakkas kehtima 2002. aastast ja see selle aluseks on 1993. aasta versioon.