ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 326
                                               

VIP

VIP ehk vipp on isik, kellele tema staatuse, tähtsuse, populaarsuse või varandusliku seisundi tõttu on antud erilised privileegid. Vippideks võivad olla riigipead/valitsusjuhid, poliitikud ja muud avaliku elu tegelased – prominendid. Vipid liiguv ...

                                               

Kolmas sektor

Kolmas sektor on väljend, mida kasutatakse mitteriiklike organisatsioonide ja mittetulundusühingute kohta. Eestis määratletakse kodanikuühiskonda kui kõiki inimesi huvide ja võimete kohaselt kaasavat osalusühiskonda, mis hõlmab inimeste omaalgatu ...

                                               

Eesti Taastuvenergia Koda

Eesti Taastuvenergia Koda on 13. mail 2011 Tallinnas asutatud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on aidata kaasa taastuvenergia laiemale kasutuselevõtmisele Eestis. Pikaajaliseks sihiks seab ühing täieliku ülemineku taastuvate energiaallikate k ...

                                               

Organisatsioon

Igapäevases tähenduses on organisatsioon kahe või enama inimese kogum, mis toimib sihipäraselt ühise sõnastatud eesmärgi nimel. Erinevates sotsiaalteaduste ja ühiskonnategevuse valdkondades määratletakse organisatsiooni erinevalt, kuid valdav on ...

                                               

Ainetu toode

Ainetu toode ehk mitteaineline toode ehk mittemateriaalne toode ehk immateriaalne toode on ostu-müügi objekt majanduslikus käibes, mis ei ole ei aineline ese ega voog, vaid esineb teatud laadi tegevusena või teabe edastamisena. Vaimne toode. Mõis ...

                                               

Allhange

Allhange on detailide või valmistoodangu valmistamine ning ka teenuse osutamine teisele ettevõttele. Allhange on ettevõtte valitud funktsioonide osaline või täielik siirdamine firmast väljapoole, mille käigus teatud osa kohustusi ja ülesandeid tä ...

                                               

Alltöövõtja

Alltöövõtja on allhanke korras tellijale toodet valmistav või teenust osutav isik või ettevõte, mis on sõlminud lepingu peatöövõtjaga kõigi või mõnede kohustuste täitmiseks tellija ja peatöövõtja vahel sõlmitud lepingust. Alltöövõtja on isik, kes ...

                                               

Annuiteet

Annuiteet on võrdsete intervallide järgi toimuvad võrdse suurusega maksed kindla tähtaja jooksul. Annuiteet on üks raha ajaväärtuskontseptsiooni levinumaid rahavooge. Annuiteet jaguneb harilikuks annuiteediks ja rentannuiteediks. Iga tüübi puhul ...

                                               

Arve

Arve ehk faktuur on majanduses müüja poolt ostjale esitatav dokument kauba maksumuse, tasumise tähtaja ja tingimuste kohta. Ostja seisukohalt on arve kuludokument, ostuarve sales invoice ning müüja seisukohalt tuludokument, müügiarve purchase inv ...

                                               

Avaliku ja erasektori koostöö

Avaliku ja erasektori koostöö ehk AE-koostöö puhul on tegemist avaliku ja erasektori koostööprojektiga ehk erapartnerluse projektiga, mille käigus erasektor esindab avalikku sektorit avaliku sektori poolsete ülesannete täitmisel, osutades avalikk ...

                                               

Avatud majandus

Avatud majandus on aktiivsetes suhetes teiste riikide majandustega. Vastandina on suletud majandus eelkõige siseturule orienteeritud Majanduse avatus sõltub riigi suurusest, geograafilisest asendist, maavarade olemasolust või puudumisest, kuulumi ...

                                               

Defitsiit

Ideaalsel turul sellisel, mis vastab lihtsale mikromajanduse mudelile ajendab liigne nõudlus müüjaid hindu tõstma, kuni nõudlus selle hinna juures vastab olemasolevale pakkumisele, luues turu tasakaalu. Majanduslikus terminoloogias ilmneb defitsi ...

                                               

Deindustrialiseerumine

Deindustrialiseerumine on sotsiaal-majanduslik muudatuste protsess, mis on põhjustatud tööstusliku tootmise, eriti rasketööstuse või tehaste kõrvaldamisest või tootmismahu vähendamisest ühes piirkonnas.

                                               

Dotatsioon

Dotatsioon on nii rahaline annetus, riiklik toetussummade maksmine ettevõtete kulude ja/või kahjude katmiseks või ka juurdemakse. Teatud toetussummade, näiteks subsiidiumide ja muu toetusraha andmist nimetatakse ka subsideerimiseks.

                                               

Duaalne majandus

Duaalne majandus on majanduse jagunemine kaheks väga erineva arengutasemega sektoriks. Üks rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline, eksportiv sektor ja teine kodumaisele turule orienteeritud rahvusvaheliselt konkurentsivõimetu sektor. Duaalses maja ...

                                               

Dumping

Dumping ehk hõlvemüük ehk hõivemüük on kauba eksport alla omahinna või koduhinnast madalama hinnaga, et vabaneda konkurentidest ja laiendada turgu. Selliste toodete ekspordimaht on tavaliselt märkimisväärne ja seab ohtu importiva riigi tootjate m ...

                                               

E-arve

Tavaliselt koosneb e-arve kahest komponendist: arve pildist reeglina PDF-vormingus ja arve andmetest XML, TXT vms. Arve pilt tagab arve taasesitatavuse nõude ja andmed annavad võimaluse arvet masintöödelda – lugeda failist arve andmed ja teha nen ...

                                               

Ehitushinnaindeks

Ehitushinnaindeks on indeks, mis väljendab baas­aastale iseloomuliku ehitustegevuse maksumuse muutust ehitusplatsi otsekulude tasemel. Ehitushinnaindeksi arvutamisel kaasatakse neli ehitisegruppi – eramud, korruselamud, tööstushooned ja ametihoon ...

                                               

Ekspluatatsioon

Ekspluatatsioon ehk ekspluateerimine on millegi kasutamine, rakendamine või käitamine. Näiteks saab ekspluateerida loodusvarasid, ehitisi, ettevõtteid, seadmeid, liiklusvahendeid vm.

                                               

Erakaup

Erakaup on hüvis, mida ostetakse tarbimise eesmärgil. Tarbimine peab olema ühelt indiviidilt, et vältida sama hüvise tarbimist teise isiku poolt. Ettevõtjad viitavad erakaubale kui konkureerivale ja turult välja tõrjuvale hüvisele. Kaup arvestata ...

                                               

Faktooring

Faktooring on tehing, milles antakse ostjate tasumata müügiarved edasi finantsettevõttele, kes maksab müüjale teenustasu eest arve täissummas välja. Faktooring aitab ettevõtetel oma tegevust rahastada ehk tavapäraselt on faktooring müüja käibekap ...

                                               

Finantskapital

Finantskapital on iga raamatupidamiskohustuslase majanduslik ressurss, mille väärtust saab mõõta rahas. Finantskapital jaguneb kaheks: omakapital ja võõrkapital. Omakapital on raamatupidamiskohustuslase jääkväärtus peale varadest kohustuste maha ...

                                               

Finantsstabiilsus

Finantsstabiilsus tähendab finantsvahenduse sujuvat toimimist nii tavaolukorras kui ka ootamatute ebasoodsate olude korral. Finantsstabiilsus on finantssüsteemis laenude andmise eeltingimus ja toetab jätkusuutlikku majanduskasvu. Finantsstabiilsu ...

                                               

Finantsvara

Finantsvara on immateriaalne vara, mille väärtus leitakse lepingulise nõude põhjal. Erinevalt materiaalsetest varadest võib finantsvaradel puududa füüsiline väärtus, ent neid on kergem muuta.

                                               

Fiskaalunioon

Fiskaalunioon ehk eelarveliit on mõiste, mis märgib suveräänsete riikide või föderaalriigi eelarvepoliitika integreerimist nii, et osa või kogu maksu- ja/või eelarvepoliitiliste otsuste langetamisest antakse üle liikmes- või osariikide valitsuste ...

                                               

Gini koefitsient

Gini koefitsient ehk Gini kordaja on ühiskonna tulude jaotuse ebavõrdsuse näitaja. Mida suurem on Gini koefitsient, seda ebavõrdsem on tulude jaotus. Näitaja võttis kasutusele Itaalia statistik Corrado Gini. Gini koefitsient leitakse tulugruppide ...

                                               

Heaoluökonoomika

Heaoluökonoomika on majandusteooria haru, milles uuritakse seda, kuidas majandustegevus peaks olema korraldatud saavutamaks suurimat hüve hulka ning sotsiaalset õiglust.

                                               

Hinnadiskriminatsioon

Hinnadiskriminatsioon on hinnapoliitika, kus samasuguse hüvise eest küsitakse erinevatelt ühiskonna gruppidelt erinevat hinda. See on mikroökonoomikas kasutusel olev mõiste. Pakkuja küsib kõrgeimat hinda, mida ostja on nõus müüdava kauba eest mak ...

                                               

Hollandi tõbi

Hollandi tõbi on majandustermin, millega peetakse enamasti silmas olukorda, kus loodusvarade kurnavast kasutamisest saadava tulu kasv toob kaasa töötleva sektori vähenemise. Vahel peetakse Hollandi tõve all üldisemalt silmas välisraha oluliselt k ...

                                               

Hüvitis

Hüvitis, ka kahjutasu, kompensatsioon on rahaline, aineline või moraalne kahjutasu. Termin "hüvitis", mida võib asendada ka terminitega hüvitus, kahjutasu, kompensatsioon, kuulub nii sotsiaalpoliitika kui ka õiguse ja majandusteaduse valdkonda. S ...

                                               

Indeks (majandus)

Ahelindeks Tõelise arengu indeks Ehitushinnaindeks Demograafiline tööturusurve indeks Inimarengu indeks Tarbijahinnaindeks Säästva majandusliku heaolu indeks Jätkusuutliku ühiskonna indeks

                                               

Industrialiseerimine

Industrialiseerimiseks ehk tööstuslikuks pöördeks nimetatakse sotsiaal-majanduslikku perioodi, mille käigus muudetakse riik tööstusmaaks – majanduse tähtsaimaks osaks saab tööstuslik tootmine.

                                               

Inimkapital

Inimkapital on inimese oskused ja teadmised, mis võimaldavad tal tööd teha ja tulu saada. Kontseptsioon, mille järgi inimesed on väärtus ehk kapital, millesse saab teha investeeringuid, tootlikkuse ja arengu edendamiseks. Indiviidi tasandil saab ...

                                               

Jagamismajandus

Jagamismajandus on majandustegevus, mille käigus jagatakse ajutiselt ja omandiõigust üle andmata alakasutatud ressursse, seda enamasti isikult-isikule. Tihti toimub see veebiplatvormide kaudu ja Eestis on peamiselt tuntud sõidujagamisena või oma ...

                                               

Kahjum

Kahjum on raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi tulude ja kulude vahe. Majanduslik kahju on termin, mida kasutatakse asjaolude kirjeldamiseks, kui üksikisik või organisatsioon kaotab raha. Mõiste hõlmab ka finantskahju, mis on tavaliselt bil ...

                                               

Kapital

Mõiste "kapital" märgib asju, mida kasutades loovad inimesed tooteid, mille järel on turul nõudlus. Materiaalseks kapitaliks loetakse maa, loodusvarad, hooned, loomad ja masinad. Immateriaalseks kapitaliks nimetatakse mittemateriaalset vara, nagu ...

                                               

Kapitali kulukuse määr

Kapitali kulukuse määr on väikseim tulususe määr, mille korral investorid on huvitatud ettevõttesse investeerimisest. Ettevõttesse investeerija ehk investor ehk kapitali omanik on nõus oma raha andma ettevõtte eesmärke teenima alles siis, kui ta ...

                                               

Kapitalistlik turumajandus

Kapitalistlik turumajandus on ebavõrdsusel, egoistlikul meelelaadil ning kasumil põhinev majandusvorm. Kapitalistlik majandusmudel lähtub erahuvist ning põhineb eraettevõtlusel ja eraomandil. Kapitalistliku majandusmudeli tunnuseks on võlaraha, p ...

                                               

Kasiinokapitalism

Kasiinokapitalism tekib kapitalistliku majandusmudeli ja poliitilise vabaduse kombinatsioonist. Kasiinokapitalismi mudel saab realiseeruda vaid siis, kui riigibürokraatia sekkub turumajanduse toimimisse, andes valitud isikutele eesõigusi ning pii ...

                                               

Kasum

Kasum – raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi tulude ja kulude vahe. Äriühingu tulusid ja kulusid kajastatakse kasumiaruandes income statement. Kui tulud on suuremad kui kulud, siis on aruande lõpptulemiks kasum. Kui kulud on suuremad kui tu ...

                                               

Kaubandusblokk

Kaubandusblokk on teatud tüüpi valitsustevaheline leping, mis on sageli osa piirkondlikust valitsustevahelisest organisatsioonist, kus osalevate riikide vahel kaubandustõkkeid vähendatakse või kaotatakse. Kaubandusblokid võivad olla eraldiseisvad ...

                                               

Kaubandussõda

Kaubandussõda on äärmuslikust protektsionismist tulenev majanduskonflikt, milles riigid tõstavad või loovad vastastikku tolle või muid kaubandustõkkeid vastusena teise osapoole loodud kaubandustõketele. Suurenenud kaitse põhjustab mõlema riigi vä ...

                                               

Kaudne kasutamisväärtus

Kaudne kasutamisväärtus ehk kaudne kasutusväärtus on väärtused ja hüved, mida saab kasutada, ilma et ressurssi füüsiliselt tarvitataks või hävitataks. Nende hulka kuuluvad näiteks vee kvaliteet ja objekti väärtus turismiobjektina.

                                               

Kliiring

Kliiring, ka tasaarvestus, on vastastikune võlakohustuste tasaarvestus, mis võib toimuda pankade vahendusel, sularahata tasaarvelduse või riikidevahelise tasaarveldusena. Panganduses toimub kliiring pankade vahel ühe päeva jooksul sooritatud tehi ...

                                               

Kogupakkumine

Kogupakkumine on reaalse rahvamajanduse kogutoodangu kogus, mida ettevõtted tahavad toota ja müügiks pakkuda igal antud hinnatasemel. Hüvise kogupakkumine määratakse riigi käsutuses olevate tootmisteguritega ja tootmistehnoloogiaga. Hüvise kogupa ...

                                               

Kommertsiaalsus

Kommertsiaalsus on nähtus, mille puhul toodang, tegevus, kujundus vm. on orienteeritud müügile ja seda tehakse kasutusfunktsiooni arvel. Kunstis vastandub kommertsiaalsele kunstile süvakunst.

                                               

Konsortsium

Konsortsium on ajutise kokkuleppe alusel tegutsev mitme panga või tööstuskompanii ühendus, mille eesmärk on suurte finantsoperatsioonide sooritamine või suurte tööstus- või transpordiobjektide rajamine; teatav ettevõtete koondis.

                                               

Korporatiivne identiteet

Korporatiivne identiteet on kogum visuaalseid vahendeid, mis aitavad identifitseerida kontserni, ettevõtet või organisatsiooni. Korporatiivne identiteet on toeks pikas perspektiivis ette seatud ülesannete ja eesmärkide saavutamisel. Ettevõtte või ...

                                               

Korporatsioon

Korporatsioon on mitmes riigis ettevõtteliik, mis sarnaneb Eesti äriõiguses kõige enam aktsiaseltsiga. Ajalooliselt tähendab korporatsioon ka ühiste kutse- või seisusehuvidega isikute koondist. Korporatsioon esimeses tähenduses on iseseisev jurii ...

                                               

Kullastandard

Prantsuse-Preisi sõja järel võttis ning vastühendatud Saksamaa kasutusele Reichsmarga ning läks üle kullastandardile, kasutades rahapakkumise suurendamiseks Lõuna-Aafrikas kaevandatud kulda. Peagi läks ka enamik teisi maailma riike üle kullastand ...