ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 142
                                               

Neegrid

Neeger on 16 17. sajandil mitmesse keelde jõudnud sõna, millega tähistati tumeda nahavärviga inimest. Algselt kasutati sõna "neeger" kolonialismi, orjanduse ja rassismi kontekstis. 18. sajandil hakati seda kasutama üldisemalt negriidse rassi tähe ...

                                               

Negriitod

Negriitod ehk Aasia pügmeed on Kagu-Aasias ja Lõuna-Aasias elavad väikesekasvulised tumedanahalised kräsujuukselised keskpealised rahvad. Nad arvatakse pügmeede hulka. Nimetus "negriitod" tuleb hispaania sõnast negrito, mis on deminutiiv sõnast n ...

                                               

Põhjala teooria

Põhjala teooria on teooria rassilisest üleolekust, mis oli valdav peamiselt 19. sajandil ja 20. sajandi alguses. Teooria väidab, et Põhja-Euroopa inimesed, eriti skandinaavlased, moodustavad tänu oma kaasasündinud liidri- ja ka loomevõimetele val ...

                                               

Vastastikusus

Majandusantropoloogias tähistab vastastikusus ehk retsiprooksus erinevaid teenuste ja toodete vahetusi väljaspool turumajanduslikke raame. Majandusajaloolane ja -antropoloog Karl Polanyi on vastastikusust nimetanud üheks toodete vahetuse kolmest ...

                                               

Kommunikatsioon

Kommunikatsioon ehk suhtlemine ehk suhtlus on organismidevaheline teabevahetus. Teabe vahetamine võib olla kas ühe- või mitmesuunaline. Ühesuunalist kommunikatsiooni nimetatakse informeerimiseks, sel juhul ei oota teabe edastaja, et talle vastata ...

                                               

Aruanne

aastaaruanne praktikaaruanne reportaaž tegevusaruanne kuluaruanne rahavoogude aruanne sotsiaalne aruanne Eesti inimarengu aruanne raamatupidamisaruanne

                                               

Avatud Ruumi meetod

Avatud Ruumi meetod on viis konverentsi või koosoleku läbiviimiseks. Meetodi lõi 1980. aastate keskel Harrison Owen, kelle sõnul on juhtimisteooriates "keskne koht planeerimisel, organiseerimisel, kontrollil – Avatud Ruumi Meetod põhineb vabataht ...

                                               

Diskussioon

Diskussioon ehk vestlus on kahe või enama, mõnikord ka ühe, inimese omavaheline suhtlus, tavaliselt selline, mille käigus arutatakse kindlat teemat. Kui need kaks inimest on eriarvamusel, siis on tegemist vaidlusega; kui nad on valmis oma erimeel ...

                                               

Eesti inimarengu aruanne

Eesti inimarengu aruanne on ainulaadne ülevaade, mis koondab Eesti teadlaste koostatud andmestiku ja kirjeldused Eesti Vabariigi sotsiaal-majanduslikust meediakajastusarengust. EIA on teadmuspõhine peegeldus Eesti tegelikkusest ja arenguvalikutes ...

                                               

Eesti inimarengu aruanne 2018/2019

Eesti inimarengu aruanne on iga kahe aasta järel ilmuv ainulaadne aruanne, mis koondab Eesti teadlaste koostatud andmestiku ja kirjeldused Eesti Vabariigi sotsiaal-majandusliku meediakajastusarengu kohta. EIA on teadmuspõhine peegeldus Eesti tege ...

                                               

Internetifoorum

Veebifoorum, mõnikord ka Internetifoorum, on veebipõhine arutelusait, kus inimesed saavad pidada vestlusi postituste abil. Foorumid erinevad jututubadest selle poolest, et postitused on sageli pikemad kui üks lause ning need arhiveeritakse vähema ...

                                               

Kasutajaliides

Kasutajaliides on ühenduslüli kasutaja ja arvutiprogrammi vahel. Kasutajaliides teeb programmi funktsionaalsuse kasutajale kättesaadavaks. Põhiliselt eristatakse graafilisi ja käskjuhitavaid kasutajaliideseid. Graafiline kasutajaliides on enamast ...

                                               

Kehakeel

Kehakeel on pseudoteaduslik tõlgendusraamistik, mis käsitleb mitteverbaalset suhtlemist. "Kehakeelde" kuuluvad anekdootlikud seigad kehalise käitumise tõlgendamisest ja väärtõlgendused mitteverbaalse suhtlemise uurimise varajastest saavutustest.

                                               

Kommunikatsioonijuhtimine

Kommunikatsioonijuhtimine ehk suhtluse juhtimine on plaanipärane tegevus suhtluse kontrollimiseks eesmärgiga saavutada kommunikaatorile sobiv mõju. Peamiselt räägitakse kommunikatsioonijuhtimisest kui organisatsioonide kommunikatsioonitegevuse st ...

                                               

Kontakti loomine

Kontakti loomine on teise inimese tähelepanu võitmine, huvi äratamine enda ja/või suhtlusteema vastu kehakeele ja sõnade abil ning püüd kaasata teist inimest aktiivsesse suhtlusse ja dialoogi. Psühholoogiline kontakt on kahepoolne akt, mis hõlmab ...

                                               

Käskjuhitavus

Käskjuhitavus on informaatikas selline arvutiprogrammide ja opsüsteemide juhtimisviis, kui neid juhitakse spetsiaalsetest sõnadest või tähtedest koosnevate käskude abil. Üldiselt on käskjuhitavad süsteemid nt käskjuhitav tarkvara paindlikum kui m ...

                                               

Mittesõnalised suhtlusvahendid

Mittesõnalise ehk mitteverbaalse suhtlemise puhul kasutab inimene suhtluseks oma keha liigutusi, hääle omadusi jt vahendeid, mis pole otseselt sõnad, kuid võivad neid nii asendada kui täiendada. Mittesõnaline suhtlus inimeste vahel on vanem kui s ...

                                               

Sisekommunikatsioon

Sisekommunikatsioon on organisatsiooni või asutuse sisene infovahetus. Organisatsioonisisene ehk sisekommunikatsioon on demokraatlik, kahesuunaline, tasakaalustatud kommunikatsioon, kus mõjutamise asemel toimub personali kaasamine ja kommunikatsi ...

                                               

Sisekõne

Sisekõne on mõtetes moodustatav endale määratud hääletu kõne, millel puudub seos kõneelundite liigutustega.

                                               

Suhtlusmeetod

Suhtlusmeetodid on viisid, mille abil toimub teabevahetus. Tavaliste suhtlusmeetodite puhul saatja kõneleb või kirjutab ja vastuvõtja kuulab või loeb. Enamik kommunikatsioonist toimub suuliselt, kuid on ka viise, kus kasutatakse vaid näiteks keha ...

                                               

Suunavad küsimused

Suunavateks küsimusteks loetakse küsimusi, mis ajendavad või julgustavad vastajat andma teatud vastust, on oma olemuselt sugestiivsed. Suunav küsimus võib ka sisaldada informatsiooni, millele küsitleja loodab kinnitust saada. Näited suunavatest k ...

                                               

Žest

Žest ehk viibe on kommunikatsioonis tähendust omav kehaliigutus. Žestiga võidakse väljendada ideed, arvamust, emotsiooni, ähvardust vms. Tavaliselt osalevad žestis kas käsi, käed või pea, kuid võimalikud on ka žestid muude kehaosadega. Ülekantud ...

                                               

Taktiilne kommunikatsioon

Taktiilne kommunikatsioon on taktiilne informatsiooni vahetamine ning selle kogemine kompimismeelega. Taktiilset kommunikatsiooni loetakse osaks mitteverbaalsest kommunikatsioonist. Semiootik Winfried Nöth peab taktiilset info vahetamist kõige pr ...

                                               

Teabeväli

Teabeväli ehk infoväli on inimsuhtluses loodav keskkond, instrumentaalne ehk n-ö elutu semiosfäär. Mõistet teabeväli inglise keeles infosphere kasutatakse alates 1990. aastatest, arutlemaks interneti, ühiskonna ja kultuuri omavahel põimuva arengu ...

                                               

Toetav-julgustav kuulamine

Toetav-julgustav kuulamine on üks kuulamisoskusi. Kontaktis olemise tunnustele lisandub sellise kuulamise puhul rääkija jutule kaasaelamine, mis on jälgitav kuulaja mittesõnalises käitumises. Lisaks võib kasutada kajatehnikat.

                                               

Tunnuslause

Tunnuslause on lause või fraas, millest tuntakse organisatsiooni, ettevõtet, toodet, kampaaniat vm. Näiteks Prantsuse revolutsiooni aegsest loosungist "Vabadus, võrdsus, vendlus" sai Prantsusmaa kui riigi tunnuslause. Tunnuslause võib välja kujun ...

                                               

Ukseavajad

Ukseavajate puhul on võimalik kasutada nelja sammu. Nendeks on Partneri mittesõnalise käitumise kirjeldus, nt Sul on täna nii kurb nägu, Sa paistad olevat segaduses Vaikus – andmaks aega, et suhtluspartner ise otsustaks, kas ja mida rääkida Tähel ...

                                               

Vaidlus

Vaidlus on diskussiooni vorm, mille puhul osalejate vahel on erimeelsus ja mille puhul ei pruugita järgida väitlusreegleid. Vaidluses on muuhulgas võimalik otsene emotsionaalne mõjutamine, näiteks sõimamine ja solvumise väljanäitamine kindla eesm ...

                                               

Vaikne kuulamine

Vaikne ehk passiivne kuulamine eeldab erinevalt kuulmisest teadlikku suhtlemispratneriga kontaktis olemist mittesõnalisel moel. Seega on piir kuulmisega õhuke ja kipub sageli kaduma. Lihtsalt kuulmisest eristab kuulamist rääkija poolt räägituga m ...

                                               

Vandumine

Vandumine on pahameele või agressiooni väljendamine teatud vandesõnade ehk kirumissõnade või -väljendite abil. Vandesõnadeks võivad olla näiteks ropud sõnad, muud erineva tugevusega tabusõnad või ka mittetabulised sõnad koos konteksti väljendava ...

                                               

Vestlusring

Vestlusring on juhitud rühmaarutelu kuulajaskonna ees kindlal teemal. Inglise keele mõjul on tulnud käibele sõnad "paneeldiskussioon", "paneelvestlus", "paneel" ja "diskussioonipaneel", kuid kuna eesti keeles on olemas sõna "vestlusring", aga ka ...

                                               

Virtuaalne meeskond

Virtuaalse meeskonna mõistega tähistatakse rühmatööviisi, mille puhul rühma liikmed on üksteisest lahutatud või geograafiliselt hajutatud ning rühma liikmete vaheliseks suhtlemiseks ja ülesannete lahendamiseks kasutatakse peamiselt elektroonilist ...

                                               

Wai (žest)

Wai on traditsiooniline tervitus Tais. See on osa Thaisile tavapärasest rituaalist. Wai ajal on peopesad kokku volditud, rakendatakse pea või rindkere suhtes, käte asend ja kogu žesti kestus sõltub tervitatava inimese sotsiaalsest positsioonist.

                                               

Majandusteadus

Majandusteadus on sotsiaalteadus, mille eesmärk on majandusagentide käitumise ning üldisemas mõttes majandusnähtuste kirjeldamine, mõõtmine, seletamine ning ennustamine. Teistest sotsiaalteadustest eristab majandusteadust tavaliselt suurem rõhuas ...

                                               

Alternatiivkulu

Alternatiivkulu on saamata jäänud kasu, kui on valitud üks alternatiivsetest ressursside kasutamise variantidest ja seega on teistest võimalikest alternatiividest loobutud. Saamata jäänud kasu suuruse määrab kõrvale jäetud alternatiividest kõige ...

                                               

Austria koolkond

Austria koolkond on majandusmõtte koolkond, mis eristub teistest järgmiste tunnuste poolest: Loobumine matemaatilistest mudelitest, mis võimaldab arvesse võtta tegureid, mille olulisust neoklassiline teooria jälgijad küll tunnistavad, kuid tänu k ...

                                               

Avaliku sektori ökonoomika

Avaliku sektori ökonoomika on majandusteaduse haru, mis uurib avaliku sektori kulude, maksustamise ja majandusagentide vahelisi suhteid.

                                               

Binoommudel

Binoommudel on numbriline meetod optsioonide hindamiseks, mille esmakordselt avaldasid Cox, Ross ja Rubinstein aastal 1979. Autorite nimedest tulenevalt on binoommudel tuntud ka kui CRR mudel. Binoommudel baseerub juhusliku ekslemise teoorial nin ...

                                               

Cato Instituut

Cato Instituut on avaliku halduse uuringutega tegelev instituut Ameerika Ühendriikides Washingtonis. Instituudi asutas 1977. aastal Edward Crane. Instituudi nimi viitab "Cato kirjadele". Cato Instituut avaldab sageli arvamust USA sise- ja välispo ...

                                               

Chicago koolkond (majandusteadus)

Chicago koolkond oli Chicago koolides moodustunud liberaalsete majandusteadlaste grupp, kes käisid välja teooria, et turg on parim alternatiiv mistahes muule ühiskonna organiseerimise moodusele. Koolkonna liidrid olid George Stigler ja Milton Fri ...

                                               

Eriline kaup

Eriline kaup on majandusteaduse mõiste kaupade või teenuste kohta, millel on majandusliku väärtuse kõrval ka sotsiaalne väärtus. Selliseid hüvesid püüavad mõistliku elukorraldusega rahvused vähemalt minimaalses mahus oma kaaskodanikele kindlustad ...

                                               

Fordism

Fordism on kaasaegne sotsiaalmajanduslik süsteem, mis põhineb masstoodangul ja selle eesmärgiks on toota standarditud odavat kaupa. Seda mõistet kasutatakse erinevates sotsiaalsetes teooriates toodangu ja sellega seotud sotsiaalmajanduslike nähtu ...

                                               

Füsiokraadid

Füsiokraadid, kes ise nimetasid endid ökonomistideks, olid rühm valgustusajastu Prantsuse mõtlejaid, kes moodustasid majandusteadusliku koolkonna Prantsusmaal 16. sajandi teisel poolel ning suunasid mitmete riikide majandusmõtte arengut 17. ja 18 ...

                                               

Institutsionaalne majandusteadus

Institutsionaalne majandusteadus on suunatud inimeste loodud institutsioonide rollide mõistmisele majanduselus toimuvates tegevustes. USA-s oli institutsionaalne majandusteadus peamine majandusteaduse suund ja seda esindasid sellised majandustead ...

                                               

Kapitali esialgne akumulatsioon

Kapitali esialgne akumulatsioon on ajalooline protsess, mis loob eeldused kapitali akumulatsiooniks. Selle mõiste võttis kasutusele Adam Smith. Karl Marx käsitleb seda "Kapitali" I köite 24. peatükis Die sogenannte ursprüngliche Akkumulation Niin ...

                                               

Klassikaline majandusteadus

Klassikaline majandusteadus ehk klassikaline poliitiline ökonoomia on mõtteviis majandusteaduses, mis tegeles majanduskasvuga seotud küsimuste uurimisega. Klassikaline majandusteadus tähendas üleminekut merkantilismilt tänapäevasele majandusteadu ...

                                               

Laissez-faire

Laissez-faire ehk laissez faire ehk laisser-faire on oma algses tähenduses füsiokraatidelt pärinev printsiip, mille kohaselt riik peaks hoiduma majandusellu sekkumast. Praegu mõistetakse selle all ka lihtsalt vabaturumajandust. Laisser-faire i põ ...

                                               

Majandusklaster

Majandusklastri moodustavad kindlal alal tegutsevad ja üksteisega seotud ettevõtted ja asutused, kui neid käsitletakse ühtse üksusena. Mõiste võttis kasutusele Michael Porter 1998. aastal.

                                               

Majandusmudel

Kitsamas tähenduses on majandusmudel teoreetiline mõttekäik, mis seletab muutujatevaheliste loogiliste ja/või kvantitatiivsete seoste kaudu mingi majandusnähtuse toimumist. Majandusmudeli all võidakse mõelda ka majanduse üldist korraldust, näitek ...

                                               

Majandusteooria

Majandusteooria on majandusteaduse osa, mis tegeleb rahvamajanduse kui terviku toimimise üldiste seaduspärasuste uurimisega. "Majandusteooria on teadus, mis uurib inimeste käitumist oma eesmärkide saavutamisel nappide alternatiivselt kasutatavate ...